Drobečková navigace

Úvod > Dotace

Dotace


zelena-usporam-doplnkova-varianta-lg@2x.png

PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Standart

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů, instalaci stínicí techniky a na projekt.

Kdo může žádat:

 • vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
 • vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
 • příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik je dotace:

 • až 950 000 Kč (nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů)
 • 600 – 4 900 Kč/m2 – výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy
 • 1 500 Kč/m2 na instalaci stínící techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění
 • 25 000 Kč na podporu projektu

1. Výstavba v pasivním standardu: Podpora novostaveb rodinných a bytových domů v pasivním energetickém standardu.

2. Výměna zdrojů tepla: Dotace na výměnu neekologických zdrojů tepla za moderní, úsporné a ekologické varianty, jako jsou tepelná čerpadla, kondenzační kotle, a další.

3. Instalace obnovitelných zdrojů energie: Podpora instalace solárních systémů na ohřev vody a přitápění, fotovoltaických systémů, využití biomasy apod.

4. Efektivní využití energie: Dotace na systém řízení spotřeby energie v domácnosti, rekuperace tepla apod.

 

Hlavní výhody programu Nová Zelená Úsporám Standart

 - Finanční úspora: Dotace pomáhají výrazně snížit počáteční investice do energeticky úsporných opatření.

 - Snížení energetické náročnosti: Opatření vedou k dlouhodobým úsporám nákladů na energie.

 - Ekologické přínosy: Snižování emisí skleníkových plynů a podpora ekologických zdrojů energie.

 - Zvýšení komfortu bydlení: Lepší izolace a moderní systémy vytápění a chlazení zvyšují kvalitu života v domácnosti.

 - Zvýšení hodnoty nemovitosti: Energeticky úsporné domy mají vyšší tržní hodnotu.

 

Jak získat dotaci?

 

 1. Informace a příprava: Seznámit se s aktuálními podmínkami programu na oficiálních stránkách Nová zelená úsporám.

 

 1. Energetický posudek: Nechat vypracovat energetický posudek, který určí vhodná opatření pro úsporu energie.

 

 1. Žádost o dotaci: Podat žádost o dotaci prostřednictvím online systému SFŽP, kde se přikládají potřebné dokumenty.

 

 1. Realizace projektu: Po schválení žádosti provést plánovaná opatření.

 

 1. Kontrola a vyplacení dotace: Po dokončení projektu a doložení všech potřebných dokumentů proběhne kontrola a následné vyplacení dotace.

Aktuální informace, podmínky a formuláře pro podání žádosti jsou dostupné na oficiálních stránkách programu Nová Zelená Úsporám. Pro podrobnější informace, aktuální podmínky a formuláře pro podání žádosti navštivte oficiální stránky programu Nová zelená úsporám nebo nás kontaktujte na webu https://www.valekmstav.cz/kontakt

 

nova zelena usporam light.png

PROGRAM NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Light

Jedná se o speciální podprogram v rámci programu Nová zelená úsporám, který je zaměřen na pomoc sociálně slabším domácnostem, zejména seniorům a domácnostem s nižšími příjmy. Tento podprogram má za cíl usnadnit těmto skupinám obyvatel financování základních opatření na zvýšení energetické úspornosti jejich domovů.

Jednotlivá opatření lze kombinovat, ale max. získaná dotace v součtu je 250.000,-. Celková výše

podpory na jednu žádost je omezena na max. 100%. V případě kombinace více opatření je na

zvážení, zda nezvolit klasickou NZÚ přes projektanty.

 • výměna oken
 • výměna vchodových dveří
 • zateplení fasády
 • zateplení střechy
 • zateplení stropu
 • zateplení podlahy

 Kdo může žádat:

 • vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu
 • vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci
 • vlastníci bytu v bytovém domě nebo spoluvlastníci bytového domu s právem užívat byt
 • členové bytového družstva s právem užívat byt v bytovém domě

*Pozn.: Žadatel musí být v rodinném domě, rekreačním objektu nebo v bytě, trvale hlášen déle

než od 12. září 2022

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci

starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem

podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.

K podání žádosti je potřeba:

 • fotodokumentace stavu před provedením opatření
 • dokument o vlastnictví účtu
 • dokument prokazující čerpání příspěvku na bydlení, důchodu nebo přídavku na dítě
 • zpráva o navrhovaných opatřeních (odborný posudek), zpráva musí být potvrzena žadatelem a členem MAS, nebo pracovníkem EKIS/M-EKIS
 • záznam o návštěvě na místě

K proplacení dotace:

- zpráva o provedených opatřeních, zpráva musí být potvrzena členem místní akční skupiny České

republiky- MAS.

 • fotodokumentace po provedení
 • finanční prostředky je možné čerpat předem – zálohou
 • platí na opatření provedená po 12. září 2022

Hlavní výhody programu Nová zelená úsporám Light

- Rychlá podpora: Díky zjednodušenému procesu mohou žadatelé získat finanční podporu rychleji.

- Cílená pomoc: Program je specificky navržen pro seniory a domácnosti s nízkými příjmy, kteří mají často omezený přístup k financím na rozsáhlejší rekonstrukce.

- Bezpečné a úsporné bydlení: Zlepšení energetické efektivity domovů vede ke snížení nákladů na vytápění a zlepšení komfortu bydlení.

- Sociální dopad: Pomoc nejvíce potřebným domácnostem přispívá k sociální rovnosti a zlepšení životních podmínek.

Jak získat dotaci?

 1.  Seznámení se s podmínkami: Informace o podmínkách a požadavcích programu jsou dostupné na oficiálních stránkách Nová zelená úsporám.
 2. Podání žádosti: Žádost se podává prostřednictvím online systému SFŽP, kde se vyplní potřebné informace a přiloží požadované dokumenty.
 3. Posouzení žádosti: Po podání žádosti dochází k jejímu posouzení a schválení.
 4. Realizace opatření: Po schválení žádosti je možné začít s realizací energeticky úsporných opatření.
 5. Kontrola a vyplacení dotace: Po dokončení prací a předložení potřebné dokumentace proběhne kontrola a následné vyplacení dotace.

Kdo může žádat?

 • Senioři či osoby starší 60 let.
 • Domácnosti s nízkými příjmy: Specifické podmínky týkající se příjmových hranic se mohou měnit, proto je důležité se seznámit s aktuálními podmínkami na oficiálních stránkách programu.

Pro podrobnější informace, aktuální podmínky a formuláře pro podání žádosti navštivte oficiální stránky programu Nová zelená úsporám nebo nás kontaktujte na webu www.valekmstav.cz

 

oprav dům po babičce.jpegNOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Oprav dům po babičce

Oblast A, optimální zateplení

Dotace na komplexní zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů a na instalaci stínící techniky. Dotace se vztahuje na komplexní doporučené zateplení. Pokud žadatel má zájem o realizaci pouze dílčího zateplení, je nutné žádat o dotaci Nová zelená úsporám STANDARD.

Kdo může žádat:

 • vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
 • žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
 • žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu
 • na daný dům nebyla dosud poskytnuta žádná z dotací Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo jiných veřejných dotací
 • jde o rodinný dům, jehož plocha pro vytápění nepřekračuje 350 m2 , nebo jde o stavbu pro rekreaci, která je využívána pro bydlení
 • žadatel bude vlastníkem daného domu a bude v něm mít trvalý pobyt po následujících 10 let

Kolik je dotace:

 • 50 % z celkových způsobilých výdajů – až 1 milion korun
 • 1 300 – 4 900 Kč/m2 – výledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce
 • 1 500 Kč/m2 na instalaci stínící techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění
 • 50 000 Kč na podporu projektu
 • dotaci můžete čerpat zálohově
 • dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy
 • hlavním zdrojem tepla na vytápění budovy není kotel, určený na spalování pevných paliv nižší než 3. třídy dle ČSN EN 303-5
 • podpořeny budou realizace, které byly dokončeny po 17. červenci 2023

Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013.

Jak požádat o dotaci:

 • Musi být vypracován projektový záměr který stojí 50 000,-
 • výhradně elektronicky přes systém AIS SFŽP ČR
 • žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • příjem žádostí je spuštěn od září 2023

Jak získat dotaci?

 1. Informace a příprava: Seznámit se s aktuálními podmínkami programu na oficiálních stránkách Nová zelená úsporám.
 2. Energetický posudek: Nechat vypracovat energetický posudek, který určí vhodná opatření pro úsporu energie.
 3. Žádost o dotaci: Podat žádost o dotaci prostřednictvím online systému SFŽP, kde se přikládají potřebné dokumenty.
 4. Realizace projektu: Po schválení žádosti provést plánovaná opatření.
 5. Kontrola a vyplacení dotace: Po dokončení projektu a doložení všech potřebných dokumentů proběhne kontrola a následné vyplacení dotace.

Pro podrobnější informace, aktuální podmínky a formuláře pro podání žádosti navštivte oficiální stránky programu Nová zelená úsporám nebo nás kontaktujte na webu www.valekmstav.cz

 

 

 


DOTACE NA FOTOVOLTAIKU


valekmstav fotovoltaika.jpegJsou finanční podpory poskytované vládami nebo jinými institucemi na podporu instalace solárních panelů. Cílem těchto dotací je podpořit přechod k obnovitelným zdrojůmenergie, snížit emise skleníkových plynů a zvýšit energetickou soběstačnost domácností i podniků.

V České republice je jedním z nejznámějších programů na podporu fotovoltaiky program Nová zelená úsporám. Tento program nabízí dotace na instalaci fotovoltaických systémů, což může výrazně snížit počáteční náklady na pořízení a instalaci solárních panelů. Pro získání dotace je obvykle potřeba splnit určité podmínky, které mohou zahrnovat například:

 

 

1.Vlastnictví nemovitosti: Dotace jsou často dostupné pouze pro vlastníky nemovitostí.

 

2. Technické parametry instalace: Solární panely a další komponenty musí splňovat určitétechnické specifikace.

 

3. Realizace odbornou firmou: Instalace musí být provedena certifikovanou firmou.

 

4. Úspora energie: Instalace by měla vést k určité minimální úspoře energie.

Pro podrobnější informace a aktuální podmínky je vhodné navštívit naše stránky www.valekmstav.cz nebo záležitost konzultovat s našimi odborníky na fotovoltaické systémy. Dotace na tepelné čerpadlo jsou stejné jako dotace na fotovoltaiku, jsou to finanční prostředky poskytované za účelem podpory instalace těchto ekologicky šetrných zařízení, která využívají obnovitelné zdroje energie k vytápění a chlazení budov.

V České republice je hlavním programem pro podporu instalace tepelných čerpadel opět program Nová Zelená Úsporám. Pro podrobnější informace, aktuální podmínky a formuláře pro podání žádosti navštivte oficiální stránky programu Nová Zelená Úsporám nebo nás kontaktujte na webu https://www.valekmstav.cz/kontakt